MR

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van, de bij reglement verleende advies- of instemmingsbevoegdheid. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de geledingen gekozen volgens de bepalingen van het reglement. De MR houdt zich actief bezig met het beleid van de school en kan de schoolleiding, bestaande uit directie, team en bestuur, ook adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

U als ouder kunt indirect via de MR meepraten en denken over de gang van zaken op school. De MR vertegenwoordigt namelijk alle ouders die kinderen hebben op onze school. Om dit werk te kunnen doen, heeft de MR informatie, op- of aanmerkingen nodig van uw kant. Mocht u dus problemen, vragen of ideeën hebben dan kunt u deze melden bij de MR, zodat deze hier vervolgens mee aan de slag kan. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen op elkaars visie, en zo voor de kinderen een zo aangenaam mogelijk schoolleven creëren.

De uit acht leden bestaande raad wordt als volgt samengesteld:

  • 4 leden worden door en uit het personeel gekozen (PMR).
  • 4 leden worden door en uit de ouders gekozen.

Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan twee maal achtereen gekozen worden. De zittingsduur is dus hoogstens zes jaar. Na een onderbreking van een jaar is betrokkene weer verkiesbaar. Deze verkiezing gebeurt volgens het basisreglement medezeggenschapsraad van de besturenraad. Dit reglement ligt op school ter inzage. De MR vergadert ± 5 maal per jaar. Het verslag van een MR-vergadering kunt u hieronder vinden.

Samenstelling

Ouders

  • Dhr. J.D. Bals (voorzitter) - jdbals@gmail.com
  • ​Mevr. S. Bouter - sanne_van_straaten@hotmail.com
  • Dhr. J. Tuytel - info@tuijtel-grondverzet.nl
  • Mevr. H. Lagendijk - famlagendijk@kpnmail.nl

Leerkrachten

  • Dhr. G. Boer - g.boer@cbs-oud-alblas.nl
  • ​Mevr. B. de Koning - b.dekoning@cbs-oud-alblas.nl
  • Mevr. M. Bruinsma - m.bruinsma@cbs-oud-alblas.nl
  • Mevr. C. 't Hoen - c.hoen@cbs-oud-alblas.nl

Notulen laatste vergadering

Klik hier om de notulen te lezen.

Jaarverslag 2020/2021

Klik hier om het jaarverslag te lezen.