Leerlingenzorg

'Verschil mag er zijn'

Zoals dit opschrift al zegt, presteren niet alle leerlingen op hetzelfde niveau. De leerlingen worden meerdere keren per jaar door de groepsleerkracht en de IB-er besproken. Als er zorgen zijn over een kind worden deze zorgen besproken en een actieplan opgesteld voor de komende periode. 

De zorgstructuur op onze school is op de volgende manier geregeld.  

  1. Een leerling presteert minder. Dit wordt gesignaleerd n.a.v. het reguliere schoolwerk: repetities, overhoringen, tussentijdse toetsen. 
  2. De leerkracht zal na overleg met ouders, met behulp van extra (huis-)werk proberen de achterstand weg te werken. Dit werk (Remedial Teaching) gebeurt door de groepsleerkracht, onderwijsassistent of een andere leerkracht en eventueel thuis.  
  3. Dit hele proces wordt aangestuurd en gecontroleerd door de coördinator zorgverbreding. Dit is op onze school juf Nootenboom. Zij is een gediplomeerde Intern Begeleider. Indien nodig wordt de leerling besproken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Bij dit overleg zijn ouders, leerkrachten en intern begeleider aanwezig. Ook Ambulant Begeleiding, logopedie, onderwijsassistentie, het Sociaal Team of een andere externe partij kan onderdeel uitmaken van het SOT en hiervoor door de intern begeleider uitgenodigd worden.
  4. Indien de resultaten onvoldoende blijven, zullen verdere stappen nodog zijn. Tijdens het SOT worden hierover gezamenlijk afspraken gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek, behandeling of werkvermindering. 

Blijkt nu dat alle extra ondersteuning toch onvoldoende resultaat geven, dan worden alle gegevens die in de loop van de tijd verzameld zijn doorgestuurd naar de 'toekenningscommissie'. Deze commissie doet een uitspraak over het aanvragen van een arrangement (extra budget of middelen voor ondersteuning op school) of de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. In het belang van het kind zullen ouders en basisschool zich bij de uitspraak en de verwijzing moeten neerleggen. Binnen het samenwerkingsverband Driegang (Alblasserwaard-West) is er een speciale basisonderwijsvoorziening in Bleskensgraaf. 

Schoolondersteuningsprofiel

In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij de leerlingen op onze school kunnen bieden. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past. We beginnen met een korte introductie. In het hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op de Groen van Prinstererschool. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen. Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. M.J. van Hemert.
Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te lezen.
 

(Hoog)begaafd 

In elke groep zit wel een leerling die een grote ontwikkelingsvoorsprong heeft, meer- of hoogbegaafd is . Deze leerlingen willen we ook onderwijs op maat geven. Naast dat hoogbegaafde leerlingen een grote intelligentie hebben zijn het ook leerlingen die creatief met het geleerde of met informatie om kunnen gaan en hebben ze een grote innerlijk motivatie om steeds meer te weten te komen. Niet elke hoogbegaafde leerling is direct herkenbaar. Veel van deze leerlingen weten zich bijzonder goed aan te passen of gaan onderpresteren. Om alle hoogbegaafde leerlingen goed te onderkennen volgen wij het sidi-r protocol. Voor leerlingen die het nodig hebben werken we in de klassen met het compacten van de lesstof d.m.v. het vooraf afnemen van toetsen en plusboeken van de methode. Ook bieden we hen uitdaging aan in de vorm van Levelwerk.