Visie en missie

Geschiedenis

Onze school is genoemd naar Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876). Wie was deze man? Hij werkte als secretaris van het Kabinet van koning Willem I. Groen van Prinsterer was één van de belangrijkste politici tijdens de schoolstrijd in de 19de eeuw. Mr. Guillaume Groen van Prinsterer vond het belangrijk dat de kinderen op school niet alleen rekenen en taal leerden, maar ook de Here Jezus leerden kennen. Groen heeft gevochten voor het Christelijk onderwijs, dat in de jaren daarvoor nog niet bestond. Wij dragen zijn naam met trots en dankbaarheid!
 

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van al ons handelen is Gods Woord, zowel in de opvoeding als in het onderwijs dat we hier op school willen geven. De samenvatting die de Heere Jezus geeft in Matth. 22: 37 - 40 is daarin ons vertrekpunt: "De Heere God liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand en onze naaste als ons zelf".
God heeft ieder mens gaven gegeven. Die gaven willen we inzetten ten dienste van Hem en onze medemens. Die gaven kunnen ook heel verschillend zijn. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor ons onderwijs heeft dat consequenties. We accepteren dat leerlingen heel verschillend zijn. Hiermee houdt een leerkracht rekening, zowel onderwijsinhoudelijk als persoonlijk in zijn of haar omgang met de leerlingen.
Tevens zal de school zich voortdurend moeten afvragen of het onderwijs dat gegeven wordt voldoende rekening houdt met de maatschappij waarin de leerling later terecht zal komen. De leerling moet gaan functioneren in die maatschappij. Om dit te kunnen is het noodzakelijk dat hij naast kennis zich een aantal vaardigheden eigen maakt: zelfstandigheid, aanpassing, redzaamheid, samenwerking, dienstbaarheid, verwondering, verantwoordelijkheid. Dit zijn zo enkele vaardigheden die we de kinderen willen leren. Het kennen (hoofd), willen (hart, gevoel) en kunnen (handelen) zijn begrippen waar de school dagelijks inhoud aan wil geven.

De Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas wil een school zijn waar de kinderen zich intellectueel en sociaal - emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en warme sfeer die wortelt in het christelijk beginsel van liefde tot onze Hemelse Vader en de naaste. 
 

Onze missie: De school waar kinderen zich 'thuis' voelen.

Zoals in de missie is verwoord, besteedt het team veel aandacht aan het pedagogisch klimaat om een sfeer van veiligheid en geborgenheid te waarborgen. Het accent in ons onderwijs ligt bij de zorg die we aan de leerlingen willen besteden. Een christelijke, veilige en warme sfeer is een voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen. Die veilige en warme sfeer is er niet vanzelfsprekend. We willen daar samen met bestuur, MR en ouders aan werken. Dit vindt plaats in de dagelijkse omgang met de leerlingen, de organisatie van ouderavonden en in tal van andere schoolactiviteiten.
 

Onze kernwaarden:

- christelijke normen en waarden
- oog voor het talent van het individuele kind
- aandacht voor de sociale ontwikkeling van het kind

Het team opent elke maandagmorgen gezamenlijk met gebed en bijbeloverdenking.
Iedere leerkracht opent de dag met gebed en het zingen van een psalm. Verder worden er (bijna) dagelijks bijbelverhalen verteld. Verder hebben we de vieringen van de kerkelijke feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De kinderen worden ook betrokken bij het thema van de kerkdiensten rond bid- en dankdag. In de plaatselijke kerk wordt ook rekening gehouden met de psalmen die door de kinderen geleerd worden.