Organisatie en inhoud

Leerstofjaarklassensysteem

Onze school werkt volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de leerlingen zijn gegroepeerd op grond van hun leeftijd. Tijdens het cursusjaar wordt in principe dezelfde leerstof aangeboden. We houden echter daarbij zoveel mogelijk rekening met de capaciteiten en mogelijkheden van de kinderen, zowel op sociaal-emotioneel als op intellectueel gebied. De lessen van de basisvakken worden zo veel mogelijk gegeven op 3 niveaus: verkorte, basis en verlengde instructie. Daarnaast is er voor leerlingen die het nodig hebben extra ondersteuning door onderwijsassistenten in of buiten de groep. Als het nodig is kan een leerling ook een eigen programma volgen in de eigen groep. De school werkt schoolseizoen 2023-2024 met negen groepen. 
 

Schooltijden

Groep 1 t/m 4
 • ma/di/do: 8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur
 • woe: 8.30 uur - 12.15 uur
 • vrij: 8.30 uur - 12.00 uur
Groep 5 t/m 8
 • ma/di/do/vrij: 8.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur
 • woe: 8.30 uur - 12.15 uur

Groep 1 en 2

Bij het onderwijs in groep 1 en 2 en deels in groep 3 wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven. Wat houdt dit in? Bij ontwikkelingsgericht werken staan een aantal kernactiviteiten centraal. De kernactiviteiten sluiten aan bij een bepaald thema, die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn. De werkles wordt gecombineerd met het werken in de hoeken en de arbeid naar keuze. We noemen dit spelen en werken. In groep 1 en 2 staat spelen en werken elke morgen en middag op het programma. We selecteren en ordenen bij het spelen en werken die activiteiten die voor kinderen waardevol zijn of kunnen worden en verder kiezen we die activiteiten die voor kinderen voldoende ontwikkelingskansen bieden.
Door middel van gerichte en regelmatige observatie wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Voor alle leerlingen in groep 0, 1 en 2 worden de leerlijnen jonge kind van ParnasSys ingevuld. Er worden in de groepen 0, 1 en 2 geen Cito toetsen afgenomen. De leerlijnen jonge kind zijn verdeeld in 5 gebieden: rekenen, taal, motoriek, SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) en spel. Elke gebied is verdeeld in 5 fasen: 1a, 1b, 2a, 2b en 2c. Gedurende het jaar observeren de leerkrachten de leerlingen om te zien welk onderdeel een leerling beheerst. De vorderingen worden per leerling op diverse momenten per jaar ingevoerd.  Elk half jaar ziet u deze vorderingen op het rapport. Is er twijfel of uw kind door kan stromen naar groep 3 dan nemen we in maart contact op met u om dit te bespreken. In mei nemen we dan een definitieve beslissing of uw kind van groep 2 door kan gaan naar groep 3.    

Vakken

Heel summier willen we u hier op deze site iets vertellen over de verschillende vakken die bij ons op school gegeven worden. We beperken ons tot Bijbelse Geschiedenis, Taal en Rekenen, Lezen en Wereldorientatie. Voor de andere vakken en een uitgebreidere versie verwijzen we u door naar onze schoolgids.
 

Godsdienst

Christelijke school zijn beperkt zich niet alleen tot de Bijbelse Geschiedenislessen. Je christen-zijn behoort tot uiting te komen in de manier waarop je met elkaar omgaat, zowel leerkrachten onderling als in de verhouding leerkracht - leerling. We proberen onze leerlingen eerbied voor God bij te brengen, maar ook voor onze medemens en de schepping. We gebruiken op onze school de methode: "Bijbelwerk voor verteller en kind", geschreven door Evert Kuijt.
Naast de bijbelvertellingen wordt er op maandag een psalmversje opgezegd of gezongen. Vrijdag wordt er meestal een verwerking van een van de verhalen gemaakt en in gr. 8 wordt één keer in de week de catechismus behandeld. Groep 7 en 8 hebben ook de vakken Kerkgeschiedenis en Namen en Feiten op het lesrooster staan. Naast het psalmversje is er ook ruimte voor andere christelijke liederen.
 

Nederlandse Taal

Een goede ontwikkeling van onze moedertaal is van wezenlijk belang. We gebruiken voor taal de nieuwste versie van de methode "Taal actief". Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel. Binnen de leerlijn taal worden de volgende vier domeinen in aparte lessen behandeld: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven. Uitgangspunt van Taal actief is, dat alle taalonderdelen gekoppeld moeten zijn aan functionele taalgebruiksituaties en dat er veel aandacht is voor woordenschat. In groep 4 t/m 8 wordt het spellingsgedeelte van Taal Actief vervangen worden door de spellingsmethode Staal.
 

Lezen

In groep drie wordt lezen echt een vak. In groep 3 gebruiken we de methode "Lijn 3".  Deze methode stelt de letter centraal. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema's speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van de kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. In de groepen 4 tot en met 8 werken we met de methode "Estafette lezen". Hiermee werken de leerlingen consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert de kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Verder ligt de nadruk op veel lezen, zowel stillezen als klassikaal lezen, maar ook ralfi-lezen en duo-lezen. De school probeert het plezier hebben in lezen te bevorderen en zorgt er voor dat er mooie en verantwoorde boeken in de klassenbibliotheek te vinden zijn. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de papieren en digitale methode: "Nieuwsbegrip". Vanaf groep 7 wordt de methode ‘Blits’ ingezet voor studerend lezen.
 

Rekenen

Op onze school wordt de methode "Pluspunt 4" gebruikt. Er is bij Pluspunt 4 gekozen voor een nieuwe rekendidactiek. Deze didactiek is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Met de introductie van de nieuwe rekendidactiek zijn in de nieuwste editie van Pluspunt ook de modellen uit het Protocol ERWD verwerkt. Dit protocol staat voor vroegtijdige signalering van rekenproblemen en heeft drie didactische modellen uitgewerkt: het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel. Deze drie didactische modellen zijn verwerkt in de nieuwe Pluspunt.
Zo is elke leerlijn opgebouwd aan de hand van het hoofdfasenmodel. Het hoofdfasenmodel kent vier fasen:
1) begripsvorming,
2) ontwikkelen van procedures,
3) vlot leren rekenen,
4) flexibel toepassen.
Daarnaast combineert Pluspunt de sterke elementen uit de traditionele en realistische reken-didactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen veel oefenen en de verbinding met begrip en betekenisverlening. De nieuwe Pluspunt is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert. Wij hebben ervoor gekozen om voor groep 3 en 4 de papieren versie te gebruiken en voor groep 5 t/m 8 de digitale versie. Toch is het digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we een werkboekje aan. Zo werken de kinderen in het werkboek bij oefeningen waar ze een verhaal bij een som bedenken en tekenen en als ze moeten meten met een liniaal. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
Pluspunt bevat de volgende domeinen:
- Getallen en bewerkingen
- Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
- Meten een meetkunde
- Verbanden
 

Engels

In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven. We maken gebruik van de methode "Stepping up". De methode legt in groep 5 en 6 de nadruk op woordverwerving. Ook zijn er iedere les luister- en leesoefeningen waarbij maximaal 10 nieuwe woorden worden aangeboden. In de groepen 7 en 8 wordt er naast woordverwerving ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor de leerlingen meer grip krijgen op de taal. De methode richt zich op alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). In de groepen 1 t/m 4 leert de methode spelenderwijs Engels aan. 
 

Oriëntatie in de wereld

Onder wereldoriëntatie verstaan we de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis en Verkeer. Vele keren per dag wordt er gesproken over en worden indrukken opgedaan van de wereld om ons heen. Om wat structuur te brengen in het heden, het verleden, de dierenwereld en de eigen leefomgeving wordt heel systematisch les gegeven in de verschillende vakgebieden. Op school worden de volgende methoden gebruikt: 

Natuurkunde / Biologie: Natuurzaken
Aardrijkskunde: Wereldzaken
Geschiedenis: Tijdzaken        
Verkeer: Online lessen van Veilig Verkeer Nederland en School op Seef
 

Sociale vaardigheden, burgerschap en seksuele vorming

We willen alle kinderen veiligheid, geborgenheid en zorg bieden, zodat ze zichzelf kunnen en durven zijn. We willen ze leren om zichzelf en anderen te respecteren, te accepteren en te waarderen. We werken hiervoor met de methode “Kwink”. In de lessen besteden we aandacht aan verschillende onderwerpen rondom de sociale ontwikkeling. De lessen zijn interactief en zetten kinderen toe tot nadenken over hun eigen handelen en rol in de groep. We geven één les per week, maar deze les smeren we uit over twee momenten in de week zodat het goed kan beklijven. Daarnaast geven we ook uit de methode Kwink ook lessen over burgerschap.
Op onze school werken we met de methode “Wonderlijk gemaakt”. Deze methode biedt seksuele vorming vanuit een Christelijke levensvisie. Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. 
 

Activiteiten

Ieder schooljaar is er een aantal activiteiten voor kinderen die niet allemaal op school plaatsvinden maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en hun plezier op school. Enkele bijzondere activiteiten:

 • Kerst- en Paasvieringen
 • Sportevenementen: sportdag, damtoernooien, voetbaltoernooien
 • Verkeersexamen in groep 7
 • EHBO-examen in groep 8
 • Schoolreis
 • Excursies
 • Afscheidsavond groep 8
 • Acties voor een goed doel
 • Sinterklaasfeest
 • Juffendag
 • Tent- en pannenkoekfeest
 • Bezoek speeltuin
 • Kinderboerderij op dierendag