"Verschil mag er zijn".

Zoals dit opschrift al zegt presteren niet alle leerlingen op het zelfde niveau.
We willen hier kort en krachtig weergeven hoe de zorgstructuur op onze school is geregeld.
  1. Een leerling presteert minder. Dit wordt gesignaleerd n.a.v. het reguliere schoolwerk d.m.v. het reguliere schoolwerk: repetities, overhoringen tussentijdse toetsen.
  2. De leerkracht zal nu met extra (huis)werk proberen, na overleg met de ouders, de achterstand weg te werken. Dit werk (remedial teaching) gebeurt door de groepsleerkracht of een andere leerkracht. Voor elk kind wordt dan ook een hulpplan gemaakt.
  3. Dit hele proces wordt aangestuurd en gecontroleerd door de coordinatoren zorgverbreding. Dit zijn op onze school juffr. van de Berg en juffr. de Waal. Zij zijn gediplomeerde IB-ers.
  4. Blijven de resultaten onvoldoende, dan zal de ouders gevraagd worden om nader onderzoek te laten plaatsvinden. Dit zal gedaan worden de orthopedagoog van onze Schoolbegeleidingsdienst mevr. A. Korporaal. Er wordt dan een handelingsplan gemaakt. 

Blijkt nu, na al deze inspanningen, bestaande uit: extra oefenstof, extra materialen,

extra toetsen en veel gesprekken, dat de resultaten onvoldoende blijven, dan worden alle gegevens, die in de loop van de tijd verzameld zijn doorgestuurd naar de 'toekennings-commissie'. Deze commissie doet een uitspraak over de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs. In het belang van het kind zullen ouders en basisschool zich bij de uitspraak en de verwijzing moeten neerleggen. Binnen het samenwerkingsverband Driegang (Alblasserwaard-West) hebben we onze "eigen" s.b.o. voorziening en wel in Bleskensgraaf.
 

In het geheel van deze zorgverbreding speelt onze ondersteuningsgroep een belangrijke rol. In deze ondersteuningsgroep zit een aantal kinderen, die op het niveau van de klas en soms op eigen niveau een lesprogramma volgen of remedial teaching voor lezen, rekenen en spelling krijgen. Verwijzing naar de ondersteuningsgroep vindt plaats wanneer binnen de reguliere groep een te grote achterstand is opgebouwd. 

Leerlingbespreking
Driemaal per jaar wordt er tijdens de wekelijkse personeelsvergadering een leerlingbespreking gehouden. Dit betekent dat de groepsleerkracht zijn zorgen over een bepaalde leerling aan de collega's voorlegt. We bespreken dit met elkaar en proberen het probleem helder te krijgen en oplossingsgerichte adviezen aan elkaar te geven. Er wordt meteen ook een verslag van gemaakt.