Groep 8

Leerkracht

Op woensdag is juf Kortleve in de groep en de overige dagen staat meester Gouman voor de klas.
 

Hek en deur open 

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn.
 

Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren, dit doen we alleen in de eigen klas.


Fruitdag

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.


Zending

Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.


Klassenouder

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.


Gym

Let erop dat je dinsdagmorgen en donderdagmorgen je gymspullen bij je hebt.


Herbarium

Hier is in groep 7 al een begin mee gemaakt. Graag voor de herfstvakantie inleveren.
 

Boekbespreking

De boekbesprekingen houden we van september tot december. Meer info volgt.


Spreekbeurt

Deze worden gehouden van eind januari tot ongeveer de zomervakantie. Over een onderwerp kunnen de kinderen al nadenken, nadere informatie volgt. Hiervoor hoeft géén werkstuk gemaakt te worden. 


Landenwerkstuk

We maken ook een landenwerkstuk in groep 8. De kinderen kunnen nadenken over een land, waarover hij/zij een werkstuk gaat maken. Dit hoeft niet voor de klas verteld te worden. Deze wordt nagekeken, becijferd en daarna teruggegeven.
 

EHBO

Vanaf de herfstvakantie wordt er EHBO in de klas gegeven. De kinderen krijgen praktijkles (verbanden aanleggen, etc) en theorie. Dit moet telkens geleerd worden, omdat over beide onderdelen een examen volgt. 
 

Bezoek middelbare scholen

We hopen in de loop van het jaar ook wat V.O. scholen te bezoeken. U hoort hier nog van. U kunt natuurlijk altijd ook op eigen houtje scholen bezoeken tijdens info-avonden. 
 

Parro/ouderportaal

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
De cijfers die we invoeren in Parnassys zijn te vinden in het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt hiervoor via de school de inloggegevens voor.
 

Godsdienst

Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas en we zeggen de psalm ook 2x op. 2x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Verder doen we nog een keer namen en feiten en een keer kerkgeschiedenis. Ook wordt de catechismus geleerd.
 

Rekenen

We werken met de methode "Pluspunt". Deze methode is in groep 3 en 4 op papier en voor groep 5 t/m groep 8 digitaal. De lessen starten klassikaal waarbij de uitleg gegeven wordt via het digibord, de verwerking doen de leerlingen vervolgens op hun eigen Chromebook. De kinderen hebben nog wel een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en een wisbordje waarop ze hun berekeningen kunnen en moeten schrijven. We vinden het als school nog steeds belangrijk dat de kinderen ook de berekening opschrijven en niet alleen een antwoord kunnen geven.


Taal

We werken met Taal Actief. Na 2 weken hebben de kinderen een toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau. 


Spelling

We werken met de methode Staal. Elke dag krijgen de kinderen spelling. Na de instructie volgt elke dag een oefendictee wat daarna klassikaal wordt besproken. Daarna maken de kinderen een bladzijde in hun werkboek. Na 3 of 4 weken volgt de herhalingsweek, in die week wordt ook het dictee afgenomen. Elke week wordt er geoefend met het computerprogramma. Dit programma past de oefeningen op het niveau van de leerlingen aan. Voor kinderen die de stof beheersen is er ook een plus werkschrift.
 

Lezen

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe leesmethode: Atlantis. In de methode, bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. We hebben dus geen aparte methode meer voor begrijpend lezen. In Atlantis staat de inhoud van de tekst altijd voorop, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze zijn benieuwd hoe een verhaal afloopt, hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt. Zo wordt het lezen leuker en gaat het ook steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar. De kinderen mogen vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er komen dan ook allerlei verschillende tekstsoorten aan bod, van verhalen tot krantenberichten en van theaterleesteksten tot mailtjes. Het leesvuur wordt verder aangewakkerd met speciale leesplezierlessen. Tijdens iedere les zijn de kinderen bezig met techniek, woordenschat, tekstbegrip en leesplezier. Elke les heeft zijn eigen accent. In de eerste les van de week ligt de nadruk bijvoorbeeld op ‘lezen wat er staat’, in de laatste les op ‘snappen wat je leest’. Elk blok wordt afgesloten met een klassikale, schriftelijke toets. 


Geschiedenis

We werken met de methode Tijdzaken.
 

Biologie/techniek/EHBO

We werken met de methode Natuurzaken. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.


Aardrijkskunde

We werken met de methode Wereldzaken. Topografie zit in de methode verwerkt.
 

Verkeer

We werken met de online lessen van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast hebben we 3x per jaar praktische lessen op het plein, School op Seef. 


Sova (sociaal emotioneel leren)

We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. De eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van o.a. spelletjes en veel dingen samen doen.


Engels

We werken met de methode Stepping Up. In de groepen 5 en 6 ligt de nadruk op woordverwerving. Ook zijn er iedere les luister- en leesoefeningen waarbij maximaal tien nieuwe woorden worden aangeboden. In groep 7 en 8 wordt er naast woordverwerving ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor leerlingen meer grip krijgen op de taal. De methode richt zich op alle vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven.


Informatieverwerking

We werken met de methode Blits om te werken aan de studievaardigheden van de kinderen.


Muziek/Tekenen/Handvaardigheid

We hebben elke week een muziekles door een vakdocent. Daarnaast hebben we iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode "Uit de kunst" als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.


Zelfstandig werken

We werken 2x per week met een dagtaak waarbij de kinderen zelf hun lessen moeten plannen en maken.


Chromebooks

Ieder kind heeft een eigen chromebook. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops.