Groep 6

Leerkrachten

6a: Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is meester Hakkesteeg in de groep en op donderdag staat juf de Vries voor de klas.
6b: Op maandag,dinsdag en vrijdag is juf van As in de groep. Op woensdag en donderdag staat juf van Reeuwijk voor de klas.


Deur open

Om 8.20 uur en 12.50 uur gaan de hekken van school open en gaan de kinderen gelijk naar binnen. Wilt u erop toezien dat de kinderen niet voor 8.20 uur en 12.50 uur naar school gaan? Om 8.30 uur en 13.00 uur begint de school en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn. 


Verjaardagen

Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren, dit doen we alleen in de eigen klas.
 

Fruitdag

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 

Zending

Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 

Klassenouder

Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 

Parro/ouderportaal

Naast bellen en mailen communiceren we ook met de ouders via Parro. Parro is een oudercommunicatiemiddel. Het is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook beschikbaar als app (App store / Google play).
Via Parro kunnen we op een eenvoudige manier berichten en foto's sturen naar ouders of naar de groep als geheel. Ouders kunnen de leerkracht(en) ook een bericht sturen. In Parro is ook een agenda te bekijken. Hierop zetten we alle activiteiten van de school en het huiswerk van de groep. De 10-minutenavonden plannen we ook in via Parro.
De cijfers die we invoeren in Parnassys zijn te vinden in het ouderportaal van Parnassys. U ontvangt hiervoor via de school de inloggegevens voor.
 

Gym

2x in week gym we in het trefpunt, 6a op dinsdagochtend en donderdagochtend en 6b op dinsdagochtend en woensdagochtend.


Godsdienst

Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. 1x in de week hebben we een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz of er is een kleine overhoring om te zien wat de kinderen nog weten.


Rekenen

We werken met de methode "Pluspunt". Deze methode is in groep 3 en 4 op papier en voor groep 5 t/m groep 8 digitaal. De lessen starten klassikaal waarbij de uitleg gegeven wordt via het digibord, de verwerking doen de leerlingen vervolgens op hun eigen Chromebook. De kinderen hebben nog wel een klein werkschrift (omdat sommige opdrachten nu eenmaal geschreven of getekend moeten worden) en een wisbordje waarop ze hun berekeningen kunnen en moeten schrijven. We vinden het als school nog steeds belangrijk dat de kinderen ook de berekening opschrijven en niet alleen een antwoord kunnen geven.


Taal

We werken met de methode Taal actief. Na 2 weken hebben de kinderen een toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau.
 

Spelling

We werken met de methode Staal. Iedere 4 weken beginnen we met een nieuw hoofdstuk. We sluiten ieder hoofdstuk af met een dictee. De kinderen oefenen de woorden met het computerprogramma behorend bij Staal. Voor kinderen die de stof beheersen is er ook een plus werkschrift.
Klik hier om de Staal ouderbrief te lezen.
 

Lezen

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe leesmethode: Atlantis. In de methode, bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. We hebben dus geen aparte methode meer voor begrijpend lezen. In Atlantis staat de inhoud van de tekst altijd voorop, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze zijn benieuwd hoe een verhaal afloopt, hoe iets in elkaar zit of hoe iets werkt. Zo wordt het lezen leuker en gaat het ook steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar. De kinderen mogen vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er komen dan ook allerlei verschillende tekstsoorten aan bod, van verhalen tot krantenberichten en van theaterleesteksten tot mailtjes. Het leesvuur wordt verder aangewakkerd met speciale leesplezierlessen. Tijdens iedere les zijn de kinderen bezig met techniek, woordenschat, tekstbegrip en leesplezier. Elke les heeft zijn eigen accent. In de eerste les van de week ligt de nadruk bijvoorbeeld op ‘lezen wat er staat’, in de laatste les op ‘snappen wat je leest’. Elk blok wordt afgesloten met een klassikale, schriftelijke toets. 
 

Geschiedenis

We werken met de methode Tijdzaken.
 

Biologie/techniek

We werken met de methode Natuurzaken. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 

Aardrijkskunde

We werken met de methode Wereldzaken. Topografie zit in de methode verwerkt.
 

Verkeer

We werken met de online lessen van Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast hebben we 3x per jaar praktische lessen op het plein; school op seef.


Sova (sociaal emotioneel leren)

We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. De eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen.


Engels

We werken met de methode Stepping Up. In de groepen 5 en 6 ligt de nadruk op woordverwerving. Ook zijn er iedere les luister- en leesoefeningen waarbij maximaal tien nieuwe woorden worden aangeboden. In groep 7 en 8 wordt er naast woordverwerving ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor leerlingen meer grip krijgen op de taal. De methode richt zich op alle vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven.


Muziek/Tekenen/Handvaardigheid

We hebben elke week een muziekles door een vakdocent. Daarnaast hebben we iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode "Uit de kunst" als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.


Huiswerk

Het is in groep 6 de bedoeling dat kinderen thuis hun repetities leren. Het huiswerk is te vinden op de website van school. Ongeveer een week van tevoren staan repetities op de website. De kinderen krijgen ook een week van tevoren hun schrift of boek mee naar huis om de repetitie te leren.
 

Spreekbeurt/werkstuk/herbarium/boekbespreking

Werkstuk is in de eerste helft van het jaar. Inleveren vóór de kerstvakantie. Na de kerstvakantie een spreekbeurt over hetzelfde onderwerp als je werkstuk. Op de website van school staat een stappenplan om de kinderen te begeleiden bij het maken van een werkstuk of spreekbeurt. Hieronder een link naar dit document:
In 9 stappen een goede spreekbeurt of werkstuk.
 

Citotoetsen

De volgende cito toetsen nemen we af: Avi/DMT (woorden en tekst lezen), Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat.
 

Zelfstandig werken

We werken 1 keer per week met een dagtaak waarbij de kinderen zelf hun lessen moeten plannen en maken. We beginnen met een halve dagtaak en we proberen dit uit te breiden naar een hele dagtaak.
 

Chromebooks

In groep 6 hebben we voor ieder kind een chromebook in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les op hun eigen niveau werken op deze laptops. Ze loggen in een beheerde en beschermde omgeving in.