Welkom in groep 7

Huiswerk
 • Donderdag 22 april: Rep. stencil Engels
Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op vrijdag is juf de Vries in de groep en op de overige dagen staat meester Boer voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:20 en 12:50 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag nu vanwege de coronamaatregelen niet trakteren in de overige groepen.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: Let erop dat je maandagmiddag en dinsdagmorgen je gymspullen bij je hebt.
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas en we zeggen de psalm ook 2x op. 2x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Op woensdagmorgen krijgen de kinderen kerkgeschiedenis. Op vrijdagmorgen krijgen de kinderen Namen en feiten. Aan de hand van dit boekje leren de kinderen de belangrijkste namen en feiten uit de Bijbel.
 • Rekenen: We werken met de methode "Wereld in getallen". Het komende jaar komen de basisbewerkingen weer aan de orde, maar dan met grotere getallen. Verder procenten, kommagetallen en breuken. Ook komen lengte-, gewichts- en inhoudsmaten aan de orde, evenals tijd en geld. Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we daarna de lesstof die nog niet beheerst wordt. 1x in de week werken de kinderen met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling uit "Rekentuin". We werken in de klas op drie niveaus, minimum/basis/plus.
 • Taal: We werken met de methode Taal actief. Na 2 weken hebben de kinderen een toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau.
 • Spelling: We werken met de methode Staal. Elke dag krijgen de kinderen spelling. Na de instructie volgt elke dag een oefendictee wat daarna klassikaal wordt besproken. Daarna maken de kinderen een bladzijde in hun werkboek. Na 3 of 4 weken volgt de herhalingsweek, in die week wordt ook het dictee afgenomen. Elke week wordt er geoefend met het computerprogramma. Dit programma past de oefeningen op het niveau van de leerlingen aan. Voor kinderen die de stof beheersen is er ook een plus werkschrift.
 • Lezen: We werken met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. We oefenen extra met kinderen d.m.v. ralfilezen.  
 • Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. 3x per week een les. Basis les wordt in 2x gegeven en 1x de computerles.
 • Geschiedenis: We werken met de methode Tijdzaken.
 • Biologie/techniek/EHBO: We werken met de methode Natuurzaken. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie.
 • Techniek: Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 • Aardrijkskunde: We werken met de methode de Blauwe planeet. Topografie zit in de methode verwerkt.  
 • Verkeer: We werken met de kranten van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar praktische lessen op het plein, school op seef. In april wordt het Verkeersexamen afgenomen.
 • Sova (sociaal emotioneel leren): We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. Eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van o.a. spelletjes en veel dingen samen doen.
 • Engels: We werken met de methode Stepping Up.  
 • Informatieverwerking: We werken met de methode Blits om te werken aan de studievaardigheden van de kinderen.
 • Muziek/Tekenen/Handvaardigheid: We werken met de methode Eigenwijs. Iedere week muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheidsles waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken. Tijdens de cultuurweken 4x per jaar gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 • Spreekbeurt/werkstuk/herbarium/boekbespreking: Spreekbeurten na de herfstvakantie. boekbesprekingen begin volgend jaar en start herbarium in mei.
 • Voortgezet onderwijs: Eind groep 7 entreetoets, deze geeft alvast een voorlopig advies VO.
 • Citotoetsen: De volgende cito toetsen nemen we af: Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en de Entreetoets groep 7
 • Zelfstandig werken: We werken 1x per week met een dagtaak waarbij de kinderen zelf hun lessen moeten plannen en maken.
 • Computer/chromebook: Er zijn 15 chromebooks in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les aan hun eigen niveau/werk werken op deze laptops.
Als we iets aan jullie (of aan je ouders) te melden hebben, dan kun je dat hier lezen. Kijk dus regelmatig even op de website van de school!

We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juf en de meester

 ​​​​​​