Welkom in groep 6!

Huiswerk
Zie Parro

Algemene informatie
 • Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en woensdag is juf van As in de groep en op donderdag en vrijdag staat juf Kortleve voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:20 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. We doen dit alleen in de klas.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: 2x in week gymmen we in het trefpunt, op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Beide keren eind van de middag.
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag in de klas. Op maandagmorgen halen we zendingsgeld op voor Woord en Daad en de GZB. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. 1x in de week hebben we een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz. Of er is een kleine overhoring om te zien wat de kinderen nog weten.
 • Rekenen: We werken met de methode: Wereld in getallen. Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we lesstof die nog niet beheerst wordt. Het is de bedoeling dat we dagelijks met het computerprogramma wat bij de methode hoort werken. Hierin werken we op eigen niveau. Verder oefenen we ook regelmatig met "Rekentuin". We werken in de klas op 3 niveaus, minimum/basis/plus.
 • Taal: We werken met de methode Taal actief. Na 2 weken hebben de kinderen een toets. Na de toets krijgen de kinderen les op verrijkings- of herhalingsniveau.
 • Spelling: We werken met de methode Staal. Iedere 4 weken beginnen we met een nieuw hoofdstuk. We sluiten ieder hoofdstuk af met een dictee. De kinderen oefenen de woorden met het computerprogramma behorend bij Staal. Voor kinderen die de stof beheersen is er ook een plus werkschrift.
 • Lezen: We werken met de methode Estafette. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 15 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek. We oefenen extra met kinderen d.m.v. ralfilezen en race lezen.
 • Begrijpend lezen: We werken met de methode Nieuwsbegrip. 3x per week een les. De basis les wordt in 2x gegeven en de 3e les is een les op de computer.
 • Geschiedenis: We werken met de methode Tijdzaken.
 • Biologie/techniek: We werken met de methode Natuurzaken. Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de voorjaarsvakantie. Voor techniek hebben we als extra nog praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken 5x per jaar.
 • Aardrijkskunde: We werken met de methode de Blauwe Planeet. Topografie zit in de methode verwerkt.
 • Verkeer: We werken met de kranten van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar praktische lessen op het plein; school op seef.
 • Sova (sociaal emotioneel leren): We werken met de methode Kwink. 1x in de week een les, 4x per jaar ouderbrief en koelkastposter voor thuis. De eerste 6 schoolweken zijn de Gouden weken. Tijdens deze week investeren we veel tijd in de groepssfeer door middel van spellen.
 • Engels: We werken met de methode Stepping Up.
 • Muziek/Tekenen/Handvaardigheid: Voor muziek krijgen we begeleiding van een vakdocent. Iedere week een teken- en handvaardigheid les waarbij we de methode "Uit de kunst" als bronnenboek gebruiken. We hebben 4x per jaar een cultuurweek. Er kan een excursie gedaan worden of er komt een kunstenaar in de klas enz.
 • Huiswerk: Het is in groep 6 de bedoeling dat kinderen thuis hun repetities leren. Het huiswerk is te vinden op de website van school. Ongeveer een week van tevoren staan repetities op de website. De kinderen krijgen ook een week van tevoren hun schrift of boek mee naar huis om de repetitie te leren.
 • Spreekbeurt/werkstuk/herbarium/boekbespreking: Werkstuk in de eerste helft van het jaar. Inleveren vóór de kerstvakantie. Na de kerstvakantie een spreekbeurt over hetzelfde onderwerp als je werkstuk. Op de website van school staat een stappenplan om de kinderen te begeleiden bij het maken van een werkstuk of spreekbeurt.
 • Citotoetsen: De volgende cito toetsen nemen we af: Avi/DMT (woorden en tekst lezen), Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat
 • Zelfstandig werken: We werken 1 à 2 keer per week met een dagtaak waarbij de kinderen zelf hun lessen moeten plannen en maken. We beginnen met een halve dagtaak en we proberen dit uit te breiden naar een hele dagtaak
 • Computer/chromebook: In groep 6 hebben we voor bijna ieder kind een chromebook in de klas. De leerlingen kunnen tijdens de les op hun eigen niveau werken op deze laptops. Ze loggen in een beheerde en beschermde omgeving in.
Als we iets aan jullie (of aan je ouders) te melden heb, dan kun je dat hier lezen. Kijk dus regelmatig even op de website van de school!

We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffen

 ​​​​​​