Inhoud van ons onderwijs

Heel summier willen we u hier op deze site iets vertellen over de verschillende vakken die bij ons op school gegeven worden. We beperken ons tot Bijbelse Geschiedenis, Taal en Rekenen, Lezen en Wereldorientatie.
Voor de andere vakken en een uitgebreidere versie verwijzen we u door naar onze schoolgids.

Godsdienstige vorming:
Christelijke school zijn beperkt zich niet alleen tot de Bijbelse Geschiedenislessen. Je christen-zijn behoort tot uiting te komen in de manier waarop je met elkaar omgaat, zowel leerkrachten ondeling als in de verhouding leerkracht - leerling. We proberen onze leerlingen eerbied voor God bij te brengen, maar ook voor onze medemens en de schepping. We gebruiken op onze school de methode: "Bijbelwerk voor verteller en kind", geschreven door Evert Kuijt.
Naast de bijbelvertellingen wordt er op maandag een psalmversje opgezegd of gezongen. Vrijdag wordt er meestal een verwerking van een van de verhalen gemaakt en in gr. 8 wordt één keer in de week de catechismus behandeld. Naast het psalmversje is er ook ruimte voor andere christelijke liederen.

Nederlandse Taal
Een goede ontwikkeling van onze moedertaal is van wezenlijk belang.
De Groen van Prinstererschool gebruikt voor taal de nieuwste versie van de methode "Taal actief". In onze samenleving heeft taal vooral een communicatieve functie. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven. Door taal kunnen we ons verstaanbaar maken en ook anderen verstaan.

De informatie-uitwisseling kunnen we zowel mondeling als schriftelijk vorm geven. Mondeling gebeurt dit door spreken en luisteren, schriftelijk door schrijven en lezen. Uitgangspunt van Taal actief is, dat alle taalonderdelen gekoppeld moeten zijn aan functionele taalgebruiksituaties.

Lezen
In groep drie wordt lezen echt een vak. In groep 3 gebruiken we de methode "Lijn 3".  
Deze methode stelt de letter centraal. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema's speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van de kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. 
In de groepen 4 tot en met 8 werken we met de methode "Estafette lezen". Hiermee werken de leerlingen consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert de kinderen vlot, vloeiend en correct lezen.
Twee maal in de week wordt er aan niveaulezen gedaan. De kinderen lezen dan met z'n tweeën, onder leiding van de leerkracht of een ouder, hardop en krijgen zodoende veel beurten. De indeling in groepjes wordt bepaald door de "AVI-toets". In de hogere leerjaren verschuift het accent wat meer van technisch lezen naar begrijpend en studerend lezen.

De school probeert het plezier hebben in lezen te bevorderen en zorgt er voor dat er mooie en verantwoorde boeken in de klassenbibliotheek te vinden zijn. Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we de papieren en digitale methode: "Nieuwsbegrip".
 
Rekenen
Op onze school wordt de methode "Wereld in getallen" gebruikt. De methode is een realistische methode die is opgebouwd met het doel om te werken in niveaugroepen, zodat elke leerling op zijn/haar eigen niveau kan werken. Er is veel aandacht voor inoefenen en herhalen van stof. Bovendien laat "Wereld in getallen" de functie en het nut van het rekenen zien in de werkelijkheid van alledag. Zo ontdekken de leerlingen het leuke en het zinvolle van het leren rekenen. De leerlingen krijgen alle ruimte voor eigen ontdekkingen, aanpakken en strategieën, de automatismen krijgen ze goed onder de knie. Bij de methode hoort ook een computerprogramma, waarbij elke leerling verplicht iedere week de stof moet oefenen en toepassen.

Engels
In de groepen 5 tot en met 8 wordt engels gegeven. We maken gebruik van de methode "Stepping up". De methode legt in groep 5 en 6 de nadruk op woordverwerving. ook zijn er iedere les luister- en leesoefeningen waarbij maximaal 10 nieuwe woorden worden aangeboden. In de groepen 7 en 8 wordt er naast woordverwerving ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor de leerlingen meer grip krijgen op de taal. De methode richt zich op alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven). Hierdoor krijgen de leerlingen een stapje voor bij de instaptoets van het voortgezet onderwijs.
Voor de groepen 1 t/m 4 gebruiken we ook de methode "Stepping up". Ze krijgen als voorbereiding met deze methode spelenderwijs Engels. 

Orientatie in de wereld

Onder wereldoriëntatie verstaan we de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis en Verkeer. Vele keren per dag wordt er gesproken over en worden indrukken opgedaan van de wereld om ons heen. Om wat structuur te brengen in het heden, het verleden, de dierenwereld en de eigen leefomgeving wordt heel systematisch les gegeven in de verschillende vakgebieden. Op school worden de volgende methoden gebruikt: 

Natuurkunde / Biologie:       "Natuurzaken"

Aardrijkskunde:                       "De blauwe planeet"

Geschiedenis:                           "Tijdzaken"        

Verkeer:                                    "Lesbrieven Veilig Verkeer Nederland" en "School op Seef"

Techniek:                                   Leskisten per groep

Groep 1 en 2

Het onderwijs wordt in de eerste jaren van de basisschool anders vormgegeven dan in de latere jaren. In de groepen 0, 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven (OGO). Het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de kinderen door steeds een stapje voor te zijn. Het onderwijsaanbod sluit aan bij initiatieven van de kinderen om hen betekenisvol te laten leren.