jaarverslag

Jaarverslag MR 2018-2019

Graag willen we u nog laten weten wat we het afgelopen schooljaar als medezeggenschapsraad (MR) hebben gedaan. We zijn toen vier keer bij elkaar gekomen als MR en twee keer is er een gecombineerde vergadering geweest met het bestuur. Als MR houden we ons bezig met het beleid van de school en we hebben over bepaalde besluiten die in de school worden genomen instemmingsrecht of adviesrecht. Ook mogen we zelf met voorstellen komen. Hieronder volgt een overzicht van de zaken waar we ons onder andere mee bezig hebben gehouden:
· We hebben aan het begin van het schooljaar het jaarplan van de school ingezien, daarin staat aan welke punten onze school wil gaan werken (nieuwe methodes, digitaal rapport, ICT)
· We hebben de oudertevredenheidspeiling opgesteld
· We hebben gesproken over het invoeren van de AVG en daar diverse malen over gesproken met elkaar
· We hebben het MR-reglement opnieuw opgesteld in samenspraak met het bestuur
· We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar
· We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd
· We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven besproken en neergelegd bij de directie.
Al met al is er het afgelopen jaar weer veel gebeurd en hebben we ons best gedaan om positief kritisch mee te denken. Deze lijn willen we ook vasthouden voor het aankomende jaar. Waar nodig hopen we ook dit schooljaar op uw inbreng. Zoals u misschien al weet kunt u specifieke zaken bespreken met de leerkracht van uw kind(eren), maar zodra het betrekking heeft op het beleid of meerdere leerlingen, spreek ons dan gerust aan!
 
Hartelijke groet,
Johan Bals, Trudie de Kloe, Johan Tuijtel, Annechien van Vuuren, Linda Stuij, Marjon van Dongen, Babette de Koning en Gijs Boer